INOosterhout

Een initiatief van de gemeente Oosterhout

Hoofdcontent

Privacy statement

Privacyverklaring Cultuur- & Sportstimulering Nederland

Versie mei 2018

 

Vennootschap onder firma Cultuur-& Sportstimulering Nederland

Loopkantstraat 25

5405 AC Uden

+31(0) 413 72 57 07

info@sportstimulering.nl

www.sportstimulering.nl | www.sjorssportief.nl | www.maxvitaal.eu

 

Algemeen

Cultuur- & Sportstimulering Nederland biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Gemeenten kunnen Cultuur- & Sportstimulering Nederland inschakelen ten aanzien van stimulering van sportieve en culturele activiteiten. Via de producten en diensten van Cultuur- & Sportstimulering Nederland kunnen aanbieders in een deelnemende gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Cultuur- & Sportstimulering Nederland brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen bij elkaar. Cultuur- & Sportstimulering Nederland hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. De persoonsgegevens die verwerkt worden, worden zowel door Cultuur-& Sportstimulering verzameld als de door deelnemende gemeenten verstrekte persoonsgegevens.

 

De deelnemer kan via de websites www.sportstimulering.nl, www.sjorssportief.nl of www.maxvitaal.eu een account aanmaken. Via het account kan de deelnemer zich inschrijven voor de verschillende activiteiten. Bij de aanmelding kunnen ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden opgevraagd. Deze gegevens zullen hoofdzakelijk medische gegevens zijn. De persoonsgegevens die uitgevraagd worden hebben altijd betrekking op de activiteit en het welzijn van de deelnemer.

 

Soorten persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

De volgende gegevens van jongeren onder de 12 jaar worden bij inschrijving verwerkt:

Gegevens Verwerkingsdoel
Voor- achternaam ouder(s) / voogd Aanhef voor het contactmoment
Voor- achternaam kind Voor de volledige presentielijst per activiteit
Geboortedatum van uw kind Controle van de gestelde leeftijdsgrens
School van het kind Statistisch onderzoek naar de mate van participatie per basisschool
Groep van uw kind Zoekresultaten van activiteiten worden per groep getoond
Telefoonnummer Contactmogelijkheden indien er wijzingen zijn of (medische) noodgevallen m.b.t. de activiteit
E-mailadres Contactmogelijkheid omtrent de activiteit
De gekozen activiteit(en) Voor eigen administratie
Lidmaatschap sportvereniging Statistisch onderzoek naar de mate van participatie m.b.t. sportactiviteiten
Medische gegevens voor zover relevant voor de activiteit Goed en veilig begeleiden van uw kind gedurende de sportactiviteit
IBAN-gegevens Alleen noodzakelijk wanneer er kosten aan de activiteit zijn verbonden, om de incasso uit te voeren


 

De volgende gegevens worden verwerkt bij inschrijvingen van doelgroepen van deelnemers boven de 12 jaar.

Gegevens Verwerkingsdoel
Voor- en achternaam Aanhef voor het contactmoment
Telefoonnummer Contactmogelijkheden indien er wijzingen zijn of (medische) noodgevallen m.b.t. de activiteit
E-mailadres Contactmogelijkheid omtrent de activiteit
De gekozen activiteit(en) Voor eigen administratie
IBAN-gegevens Alleen noodzakelijk wanneer er kosten aan de activiteit zijn verbonden, om de incasso uit te voeren
Voor- achternaam ouder(s) / voogd Indien het gaat om activiteiten voor jeugd van 12-16 jaar, om toestemming van de ouder(s) / voogd te vragen

 

De onderstaande gegevens worden verwerkt bij inschrijvingen van een van de activiteiten, indien de aanbieder kiest deze gegevens ter beschikking te stellen.

Gegevens Verwerkingsdoel
Voor- en achternaam van de contactpersoon van de aanbieder Aanhef voor het contactmoment
Telefoonnummer van de contactpersoon Inschrijvers kunnen met de juiste persoon contact leggen omtrent gegevensuitwisseling voor de activiteit
E-mailadres van de contactpersoon Contactmogelijkheid omtrent de activiteit

 

Cultuur-& Sportstimulering Nederland heeft meerdere wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. De gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die tussen de partijen, Cultuur- & Sportstimulering Nederland, deelnemende gemeenten en de deelnemers, is gesloten. Daarnaast heeft Cultuur- & Sportstimulering Nederland ook een wettelijke plicht om persoonsgegevens te verwerken en wordt met de niet herleidbare informatiegegevens statistisch onderzoek uitgevoerd.

 

Binnen welk digitaal platform worden de persoonsgegevens verwerkt en hoe is dit beveiligd?

Sportstimulering heeft een eigen server in Amsterdam, die wordt gehost door Digi Factory Webworks. Deze is beveiligd met klasse A (het hoogste beveiligingsniveau).   

 

Het delen en bewaren van persoonsgegevens

Middels het account wordt een platform beschikbaar gesteld door Cultuur- & Sportstimulering Nederland. Middels het platform kunnen de deelnemende gemeenten de persoonsgegevens van de deelnemers inzien en de inschrijvingen verwerken. De aanbieders kunnen enkel de persoonsgegevens indien die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de desbetreffende activiteit. Op deze manier zorgt Cultuur- & Sportstimulering voor dataminimalisatie en waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemers. Het platform heeft een beperkte printfunctie waardoor enkel een geselecteerd aantal persoonsgegevens, voor- en achternaam, geprint kunnen worden. Deze printfunctie wordt enkel gebruikt door de persoon die de desbetreffende activiteit begeleidt.

 

Cultuur- & Sportstimulering Nederland deelt geanonimiseerde statistische gegevens van een activiteit met de betreffende gemeente. De gemeente heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van haar sportstimuleringsbeleid ten behoeve van haar inwoners. Cultuur- & Sportstimulering Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cultuur- & Sportstimulering Nederland sluit een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. Cultuur- & Sportstimulering Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zorgt voor een correcte naleving van het privacyregelement.

 

Cultuur- & Sportstimulering Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sportstimulering.nl.

 

Cultuur- & Sportstimulering Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cultuur- & Sportstimulering Nederland) tussen zit. Deze methodiek wordt enkel ingezet voor besluitvorming m.b.t. statistische gegevens en dus geen (direct) herleidbare persoonsgegevens.

 

De verstrekt persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de verschillende categorieën persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn
Contactgegevens van contactpersoon van de aanbieder Tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de deelname van de gemeente aan Sjors Sportief / Sjors creatief / Max vitaal
Inloggegevens van de ouder Tot 1 jaar na beëindiging van deelname van de gemeente aan één van de projecten, dan wel tot 2 jaar na de laatste inschrijving op een account
Gegevens deelnemer (kind) Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd
Gekozen activiteit Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd
Facturatiegegevens Gedurende de uitvoering van de overeenkomst, tot 7 jaar na de factuurdatum

 

Uw rechten

Uw rechten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens zijn: het mogen inzien, corrigeren, beperken van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cultuur- & Sportstimulering Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek sturen naar info@sportstimulering.nl. Cultuur- & Sportstimulering Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cultuur- & Sportstimulering Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Contact Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@sportstimulering.nl.